Általános Szerződési Feltételek

I. Az Általános Szerződési Feletételek hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek a MountainGo Utazásszervező és Szolgáltató Kft. (székhely: Székhely: 1174 Budapest, Báthory utca 49., telefon: +36204683040 e-mail: hello@mountaingo.hu, honlap: https://mountaingo.hu, cégjegyzékszám: 08-09-019849, adószám: 22666165-2-42, mint Vállalkozó, a „MOUNTAINGO” üzemeltetője (a továbbiakban: a „MOUNTAINGO”) által meghirdetett, értékesített valamennyi túrára érvényes és az egyedi túrára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Általános Szerződési Feltételek az egyedi túrára vonatkozó szerződés kapcsán azokat a feltételeket, részletszabályokat tartalmazzák, amelyekről a MOUNTAINGO által írásban elfogadott/visszaigazolt Jelentkezési űrlap nem rendelkezik. Amennyiben a Jelentkezési űrlap jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezést tartalmaz, akkor azon kérdésben a Jelentkezési űrlapban írt feltételek alkalmazandók.

A https://mountaingo.hu weboldal használata a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.

A Vállalkozó és a Megbízó (továbbiakban: Ügyfél) között létrejött egyedi túrára vonatkozó szerződést, jogaikat és kötelezettségeiket a jelen Általános Szerződési Feltételek, a MOUNTAINGO hivatalos weboldalán: a mountaingo.hu oldalon közzétett és / vagy a túra feltételeit részletező levelezésben közölt feltételek/leírások és információk, valamint a Jelentkezési űrlap együttesen alkotják.

II. A túrára történő jelentkezés, a vállalkozási szerződés létrejötte

1. Az Ügyfél a MOUNTAINGO által meghirdetett túrákra a MOUNTAINGO honlapján – elektronikus (írásbelinek minősülő) szerződéskötéssel – a Jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhet.

A Jelentkezési űrlap MOUNTAINGO részére történő beküldésével Ügyfél elismeri, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Szabályzatot, a túra feltételeit megismerte és tudomásul vette, azok tartalmát megértette, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Jelentkezési űrlapban rögzítésre kerül: a választott túra neve, esetlegesen annak időpontja, személyes adatok, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, foglalási pociók, fizetési mód, a túra teljes ára.

A visszaigazolás tartalmazza: Ügyfél teljes nevét, a túra kezdetének időpontját, a fizetési határidőt és módot, a részvételi díjat adókkal együtt (forintban meghatározva).

Az egyéb felmerülő költségek, díjak, amelyeket az Ügyfélnek kell viselnie, a https://mountaingo.hu honlapon „Egyéb költség menüpont” alatt érhető el.

A jelentkezés és a vállalkozási szerződés csak írásban érvényes.

A Jelentkezési űrlapon az Ügyfél által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Ügyfél felel, a hibás adatok jogkövetkezményeiért a MOUNTAINGO nem vállal felelősséget.

A jelentkezés a MOUNTAINGO tudomásszerzésével hatályosul.

A vállalkozási szerződés érvényesen létrejön, és a feleket a szerződésben vállalt jogok, illetve kötelezettségek illetik, illetve terhelik amennyiben:

 • cselekvőképes Ügyfél a MOUNTAINGO honlapján kitöltötte és elektronikusan – honlapon keresztül – beküldte a Jelentkezési űrlapot,
 • a beküldött Jelentkezési űrlapot a MOUNTAINGO írásban elfogadta vagy visszaigazolta,
 • az Ügyfél határidőre a túra III.1 pont szerinti díjának első részletét befizette, annak jóváírása a MOUNTAINGO bankszámlájára megtörtént.

Amennyiben a túra teljes díja 40.000,-Ft alatti vagy a szerződés megkötésére a túra megkezdését megelőző 30 napon belül kerül sor, úgy a szerződés érvényes létrejöttéhez a túra teljes díjának befizetése szükséges.

A szerződés hatályba lépéséhez – a fentieken túl – a túra teljes díjának MOUNTAINGO részére történő megfizetése szükséges.

Amennyiben az Ügyfél a túra díját határidőre nem fizeti meg, úgy a MOUNTAINGO-t nem terheli a túra megtartásának kötelezettsége.

18. életévét be nem töltött Ügyfél csak szülőjével vagy egyéb hozzátartozójával együtt vehet részt túrán, illetve a MOUNTAINGO túra jellegétől függően egyedi elbírálás során teszi függővé a részvétel lehetőségét, valamint a túravezető fenntartja magának a jogot, hogy a 18. életévét be nem töltött Ügyfél mozgását a hegyen korlátozza.

2. Az Ügyfél a szerződés megkötésekor, módosításakor személyesen köteles eljárni, képviselő útján nem járhat el, kivéve kiskorú Ügyfél esetében, mely esetben a törvényes képviselő jár el.

3. A túrák részletes leírásai a MOUNTAINGO honlapján elérhetőek, amelyek írásbeli tájékoztatásnak minősülnek. A MOUNTAINGO fenntartja a jogot arra, hogy a túrák feltételeit változtassa, az érvényesen létrejött szerződések kapcsán a változásokról az Ügyfelet MOUNTAINGO értesíti.

4. A vállalkozási szerződés és a szerződéskötéshez kapcsolódó okiratok, tájékoztatások nyelve minden esetben a magyar. A felek közötti kapcsolattartás elektronikus levelezés útján is történhet, azonban az nem jelenti a vállalkozási szerződés elektronikus úton történő megkötését.

III. A túra díja, fizetési feltételek

1. A vállalkozási szerződés megkötésekor az Ügyfél a túra teljes díját vagy a túra teljes díjának 40 %-át, azaz negyven százalékát (első részlet) köteles befizetni. Ettől a rendelkezéstől a MOUNTAINGO eltérhet, egyedi esetekben ennek feltételeit a túrakiírás tartalmazza.

2. Az Ügyfél a vállalkozási szerződés alapján fizetendő részvételi díjat, az első részleten kívül fennmaradó díjat a vállalkozási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az túra megkezdése előtt 30, azaz harminc nappal köteles külön felhívás nélkül befizetni.

Amennyiben az Ügyfél az első részleten kívül fennmaradó díjat határidőre nem fizeti meg a MOUNTAINGO részére, annak jóváírására a MOUNTAINGO bankszámláján határidőben nem történik meg, azt a MOUNTAINGO az Ügyfél által történt felmondásnak tekinti. Ebben az esetben az elmulasztott határidő időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, és a MOUNTAINGO jogosult az VI.3. pont szerint eljárni.

3. A túra teljes díja annak a túrának a teljes díja, amelyre az Ügyfél jelentkezett. A túra teljes díja a hegyi vezetés díját tartalmazza, de nem tartalmazza a túra kiindulási pontjára történő utazás költségét, a költőpénzt és a helyben fizetendő költségeket (különösen, de nem kizárólagosan szállás, étkezés, felvonó), illetve a biztosítás díját.

IV. Szerződésmódosítás esetei

1. A MOUNTAINGO a szerződésmódosítás jogát fenntartja. Amennyiben a MOUNTAINGO a túra megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja a vállalkozási szerződésben rögzített valamely vállalkozási szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy az Ügyfél/megrendelő az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül:

 • jogosult a változtatást elfogadni és ez esetben a változtatásnak megfelelően módosul a vállalkozási szerződés, vagy
 • jogosult a vállalkozási szerződést felmondani.

Amennyiben az Ügyfél bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy a vállalkozási szerződés a határidő lejártát követő napon a megváltozott feltételekkel módosul.

Ha az Ügyfél a változásra tekintettel felmondja a vállalkozási szerződést, a MOUNTAINGO azonos vagy magasabb minőségű túrát ajánl fel, amennyiben erre módja van.
Ha az Ügyfél a vállalkozási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik túrát nem fogadja el, akkor a MOUNTAINGO az Ügyfél által befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti.

2. Utazásközvetítés esetén: A szerződés megkötését követően az Ügyfél által fizetendő teljes részvételi díjat a MOUNTAINGO egyoldalúan, legkésőbb a túra megkezdése előtti 20. napig a változásokkal arányosan emelheti, ha

 • a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei változnak,
 • a vállalkozási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen, de nem kizárólagosan üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változnak, vagy
 • az adott vállalkozási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok – így különösen az EUR árfolyama 400,- Ft/1,- EUR, illetve az USD 400,- Ft/ 1,- USD fölé – emelkednek. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Ügyfél az értesítés elküldésétől számított 8 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a MOUNTAINGO a befizetett összeget visszafizeti.
  A részvételi díj csökkentése esetén a MOUNTAINGO a csökkentés összegét költségeinek levonása után 14 napon belül visszafizeti az Ügyfélnek.

 

3. Az Ügyfél legfeljebb a túra megkezdésének napját megelőző 7. napig a vállalkozási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit teljes bizonyító erejű magánokiratban átruházhatja olyan személyre, aki megfelel a vállalkozási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek, továbbá az adott úti cél országa szerinti feltételeknek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj, egyéb költségek megfizetéséért. A változás az értesítés kézhezvételével hatályosul a MOUNTAINGO-ra nézve.

4. A vállalkozási szerződés kizárólag írásban módosítható. Az Ügyfél köteles a módosítás során a MOUNTAINGO-val együttműködni.

V. A MOUNTAINGO felmondási joga

1. A MOUNTAINGO a túra megkezdése előtt bármikor elállhat a vállalkozási szerződéstől.

2. A MOUNTAINGO, amennyiben a túrára jelentkezett Ügyfelek száma nem éri el a túrakiírásban megjelölt minimális létszámot, a befizetett összeg visszatérítése mellett:

a 6 (hat) napnál hosszabb túrák esetében a túra megkezdése előtti 14. (tizennegyedik) napig,
a 2 (kettő) és 6 (hat) nap közötti időtartamú túrák esetében a túra megkezdése előtti 7. (hetedik) napig,
a 2 (kettő) napnál rövidebb túrák esetében a túra megkezdése előtti 72. (hetvenkettedik) óráig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a vállalkozási szerződést.
Az ezen pontban említett esetekben a MOUNTAINGO az Ügyfél által a túra ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.

3. A MOUNTAINGO kártérítési kötelezettség nélkül, az Ügyfél indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, a túra megkezdése előtt jogosult a vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a MOUNTAINGO-t a vállalkozási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve amennyiben az Ügyfelek egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti.

4. Ha az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét vagy biztonságát, érdekeit, túrát, a vállalkozási szerződés és program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a MOUNTAINGO jogosult azonnali hatállyal kizárni az Ügyfelet a túrából, jogosult felmondani a szerződést és az Ügyfél a hazajutásáról saját költségén maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a MOUNTAINGO jogosult kárainak megtérítését követelni az Ügyféltől. Ha Ügyfelet az előbbiekben felsorolt okok miatt a túrából túravezető kizárja, Ügyfél nem tarthat igényt a részvételi díj visszatérítésére.

5. Ha az Ügyfél a saját hibájából a túrához szükséges engedélyek, igazolások hiánya, illetve az illetékes hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, a MOUNTAINGO jogosult az VI.3. pont szerint eljárni.

VI. Ügyfél felmondási joga

1. Az Ügyfél a túra megkezdése előtt a vállalkozási szerződést a MOUNTAINGO-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá a MOUNTAINGO szemben, amikor arról tudomást szerzett.

2. Felmondásnak minősül az is, ha az Ügyfél nem kezdi meg túrát vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyén és időpontjában. Ilyen esetben a túra megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának.

3. Ha az Ügyfél a saját érdekkörében felmerült okból áll el vagy nem kezdi meg túrát, nem jelenik meg a túra indulásának pontos helyén és időpontjában, a MOUNTAINGO részére a teljes részvételi díj százalékában kifejezett alábbi átalány összegű bánatpénzt köteles fizetni:

 • az túra megkezdését megelőző 180. (száznyolcvanadik) és 91. (kilencvenegyedik) napok közt a részvételi díj 10%-a, azaz tíz százaléka
 • 90. (kilencvenedik) és 31. (harmincegyedik) napok közt a részvételi díj 30%-a, azaz harminc százaléka,
 • 30 (harminc) napon belül a részvételi díj 100%-a, azaz egyszáz százaléka.

A bánatpénz a felmondás közlésével egyidejűleg esedékes. Az Ügyfelet terhelő bánatpénz összegét a MOUNTAINGO a már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja, és csak a pozitív különbözetet fizeti vissza az Ügyfél részére.

4. A vállalkozási szerződés jogszerű, de az túrát megelőzően történt megszűnését követően az így felszabaduló, illetve megmaradt helyeinek hasznosítása kizárólag a MOUNTAINGO tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Ügyfélnek visszatérítés nem jár, illetve bánatpénz-, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettsége mértékének csökkentését ezen okból nem igényelheti.

5. Amennyiben a vállalkozási szerződés megkötése után a vállalkozási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt térségek” I. kategóriája felsorolásába felvételre kerül, akkor az Ügyfél bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a vállalkozási szerződést.

Az e pontban meghatározott felmondás esetén a MOUNTAINGO kártérítésre nem kötelezhető, azonban az Ügyfél túrára befizetett díját visszafizeti az Ügyfélnek.

6. A VI.3 pont szerinti bánatpénz illeti meg a MOUNTAINGO-t abban az esetben is, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az Ügyfél felelős.

VII. Hibás teljesítésért való felelősség

1. A MOUNTAINGO a vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozási szolgáltatások teljesítéséért felel, még abban az esetben is, ha azok teljesítésére más vállalkozási szolgáltató köteles.

A szerződésszegést a MOUNTAINGO ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben
azt az Ügyfél a MOUNTAINGO-nak a vállalkozási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette és a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalanul nagy költségekkel, figyelemmel a szerződésszegéssel érintett vállalkozási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.

Ebben az esetben az Ügyfél a szerződésszegéssel érintett vállalkozási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.
Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett vállalkozási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó vállalkozási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.
Amennyiben a MOUNTAINGO a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Ügyfél jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben a MOUNTAINGO legfeljebb a szerződésszegéssel érintett vállalkozási szolgáltatás díjának összegéig köteles az Ügyfél igazolt költségeit megtéríteni.

2. A MOUNTAINGO nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az Ügyfél. Nem illeti meg a díjengedmény az Ügyfélt, ha a MOUNTAINGO bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Ügyfélnek felróható.
A MOUNTAINGO nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az Ügyfél valamely vállalkozási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3. Amennyiben a MOUNTAINGO a túra lényeges részét nem tudja a vállalkozási szerződésben meghatározott módon teljesíteni a túra megkezdését követően, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.

Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke a vállalkozási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor a MOUNTAINGO a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az Ügyfélnek.
Az Ügyfél ez esetben a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik a vállalkozási szerződésben foglaltaktól.

Amennyiben a MOUNTAINGO szerződésszegése a vállalkozási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az Ügyfél bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben a MOUNTAINGO többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az Ügyfél vállalkozási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.

4. A szerződés hibás teljesítése esetén az Ügyfél a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását közölni a túravezetővel. Amennyiben jegyzőkönyv készítésére sor került, úgy annak egy példányát az Ügyfél részére át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős. A közlés késedelme esetén az ebből eredő kárért, valamint a hibás teljesítés későbbi bizonyításának a közlés késedelméből eredő nehézségeiért vagy lehetetlenüléséért az Ügyfél felelős. A MOUNTAINGO az Ügyfél igénybejelentésének kézhezvételét követően a panaszt/kifogást kivizsgálja, és álláspontjáról az Ügyfelet írásban értesíteni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Ügyfél panaszának/kifogásának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak MOUNTAINGO részéről történő elismerését, és nem tartalmazza a MOUNTAINGO panasszal/kifogással kapcsolatos álláspontját.

5. A MOUNTAINGO felel a vállalkozási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés/jogsértés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Ügyfél magatartására vezethetők vissza, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a vállalkozási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a MOUNTAINGO ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy elháríthatatlan, rendkívüli körülmény (vis maior esete) következett be. Vis maiornak minősül a MOUNTAINGO által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre, különösen, de nem kizárólagosan: háború, terrorcselekmény, diktatórikus intézkedés, zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárás, magas lavinaveszély, hóhiány, jéghiány, stb.). Az előbbi bekezdésekben foglaltak bekövetkezte esetén a MOUNTAINGO segítséget nyújt az Ügyfélnek, amennyiben nehézségei támadnak.

A MOUNTAINGO jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott Ügyfélnek felszámítani, amennyiben azt az Ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

6. A MOUNTAINGO a vállalkozási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a teljes részvételi díj mértékének megfelelő összegben korlátozza. A MOUNTAINGO tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól 181/2011/EU rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni (COTIF) egyezmény, az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett varsói nemzetközi egyezmény korlátozza az túraszervező felelősségét, illetve a kártalanítási kötelezettségét. A MOUNTAINGO szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés Ügyfélnek járó összegéből a jelen pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

7. A MOUNTAINGO nem felel az Ügyfél poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkért, melyeket a repülőtársaságok, a szállásadók, illetve a helyi hatóságok felé az Ügyfélnek kell bejelentenie. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről a túra során az Ügyfél maga köteles gondoskodni.

8. Az Ügyfél által a vállalkozási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért a MOUNTAINGO nem felel.

VIII. A túrán történő részvétel szabályai

1. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a túrán saját felelősségére vesz részt, és elfogadja, hogy a túra közben az Ügyfélnek felróhatóan kialakult szituációk és veszélyek következményeiért sem túravezető, sem MOUNTAINGO nem tehető felelőssé. MOUNTAINGO kijelenti, hogy útjai nem alkalmasak mozgásukban korlátozott személyek számára.

2. A túravezető (MOUNTAINGO) által Ügyfél rendelkezésére bocsátott, a túra teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések rendeltetésszerű használata közben beálló meghibásodás, kopás és amortizáció MOUNTAINGO-t terheli. Ha az eszközöket és felszereléseket Ügyfél nem rendeltetésszerűen, nem a túravezető utasításai szerint használja és ezzel kárt okoz, köteles a beállott kárt (ideértve különösen a javítás és pótlás költségeit) a MOUNTAINGO részére megtéríteni.

3. A túrán való részvétellel az Ügyfél elismeri, hogy megkapta a túrára, annak menetére, nehézségére vonatkozó tájékoztatót.

A MOUNTAINGO az egyes túrákon való részvételhez speciális feltételeket támaszthat, amelyeket az adott túrához tartozó „Felszerelés és info menü” alatt elérhető tájékoztató tartalmaz.

4. Az Ügyfél a túra alatt a túravezető utasításait mindig köteles betartani. Abban az esetben, ha az Ügyfél a túravezető utasításait nem tartja be, és ezzel megzavarja a túra normális menetét, vagy esetleg balesetveszélyt okoz, a felelősség teljes egészében az Ügyfelet terheli.

A túra jellegétől függően az egyes túrákon a túravezető az Ügyfelet alapvető balesetvédelmi és technikai útmutatással látja el, amelyet Ügyfél köteles betartani. Az útmutatás nem megfelelő betartása esetén a felelősség teljes egészében az Ügyfelet terheli.

5. A MOUNTAINGO kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek a túra speciális jellegéből következően az Ügyféltől elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a túravezető e körbe tartozó utasításai, javaslatai mellőzése, illetve annak be nem tartása miatt következtek be.

IX. Biztosítás

1. Tekintettel a MOUNTAINGO által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve a túrák esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, stb.) az Ügyfél köteles az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel vagy az Ügyfél által választott biztosítóval a túra teljes időtartamára vonatkozó utazási biztosítást kötni, amelynek ki kell terjednie a túrán végzett teljes tevékenységre (hegymászás, sziklamászás, extrém sport stb.), annak kapcsán felmerülő egyéb tevékenységre (pl. felkutatás, mentés nem csak baleset, hanem kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is), útlemondásra és útmegszakításra, valamint fedeznie kell a mentőhelikopteres mentés költségeit is. Az Ügyfél kárigényét közvetlenül a biztosító társaságnál érvényesítheti.

X. Vegyes rendelkezések

1. A MOUNTAINGO fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezők közül a túrán résztvevő személyeket – etikai, mentális, egészségügyi okok alapján – meghatározza, és ezen döntése alapján a jelentkezést visszautasítsa. Ennek keretében különösen, de nem kizárólagosan a MOUNTAINGO jogosult arra, hogy azon személy jelentkezését visszautasítsa, aki korábbi jelentkezése kapcsán nem tett eleget bármely jelentkezésből adódó kötelezettségének, vagy korábbi túrán tanúsított elítélhető magatartása veszélyezteti az újabb túra biztonságát, sikerét. A MOUNTAINGO jogosult arra, hogy a jelentkezést visszautasítsa, amennyiben a jelentkezés során vagy a túra előkészítése során a jelentkező mentális, egészségi vagy fizikai állapotát úgy ítéli meg, hogy az az adott túra teljesítését akadályozza. Amennyiben a visszautasítás következtében a MOUNTAINGO részéről díj-visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a MOUNTAINGO az Ügyfél által befizetett díjat a visszautasítás dátumától számított 14 napon belül az Ügyfél részére visszafizeti.

2. A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok megfelelően alkalmazandók.

3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlanná vagy érvénytelenné válik, vagy törvényi rendelkezést sért, ez a jelen Szerződési Feltételek többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel.

4. A felek között a vállalkozási szerződéshez kapcsolódó mindennemű kommunikáció írásban történik, amely történhet elektronikus levél, postai levelezés, illetve fax útján. A MOUNTAINGO az Ügyféllel elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Ügyfél köteles a vállalkozási jogviszony fennállása alatt az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. A MOUNTAINGO nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

5. Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Ügyfél felel. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Ügyfélt terhelik. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Ügyfél a túrán nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a túrát nem kezdte volna meg. Ilyen esetben a túra megkezdésének az időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig a VI.3. pont szerint alakulnak.

6. A Jelentkezési űrlap beküldésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése kapcsán a MOUNTAINGO-nak átadott személyes adatait a MOUNTAINGO tárolja, kezelje. A MOUNTAINGO, mint adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a szerződésben megadott saját személye adatait szerződés teljesítése jogcímen kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a MOUNTAINGO ügyfélszolgálattal kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A MOUNTAINGO tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyfél személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett személy jogairól információk a MOUNTAINGO honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban olvashatók.

7. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a túra során a MOUNTAINGO fénykép és videó felvételeket készíthet. Az Ügyfél a túrán való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a MOUNTAINGO által készített, az Ügyfelet esetlegesen ábrázoló fotókat és videó felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.

8. Jelen Általános Szerződési Feltételek a MOUNTAINGO működését megalapozó szabályok 2024. július 4. napján érvényes állapota szerint készültek, a MOUNTAINGO fenntartja azok módosításának jogát.

Kelt, 2024. július 4. napján